Układy równań liniowych z dwiema niewiadomymi.

Scenariusz lekcji matematyki w klasie I liceum ogólnokształcącego

 

I Temat lekcji : Układy równań liniowych z dwiema niewiadomymi.

 

II Cele lekcji :

a)      ogólne :

-          utrwalenie i uzupełnienie wiadomości o równaniach i układach równań liniowych z dwiema niewiadomymi

 

b)     szczegółowe:

uczeń potrafi :

-          sprawdzić czy para liczb jest rozwiązaniem układu równań

-          podać interpretację geometryczną układu równań

-          rozwiązać graficznie układ równań

-          określić czy dany układ jest oznaczony, nieoznaczony, sprzeczny

 

III Formy i metody pracy :

-          prezentacja rozwiązanych zadań

-          dyskusja połączona z wyciąganiem wniosków

-          praca zbiorowa i indywidualna

 

IV Pomoce dydaktyczne :

  • podręcznik Matematyka Krok po kroku
  • przyrządy matematyczne: linijka, cyrkiel

 

 

V Przebieg lekcji :

1. Czynności organizacyjne.

kontrola obecności uczniów,

sprawdzenie pracy domowej

 

 2. Czynności przygotowawcze i wprowadzające:

przypomnienie : pojęcia równania liniowego z dwiema niewiadomymi, rozwiązanie równania z dwiema niewiadomymi, graficzne przedstawienie zbioru rozwiązań równania

 

3. Tok lekcji

·         Omawiamy pojęcie układu równań liniowych z dwiema niewiadomymi.

Układem dwóch równań liniowych z dwiema niewiadomymi nazywamy koniunkcję dwóch równań liniowych z dwiema niewiadomymi:

                                              

 

        Rozwiązaniem układu dwóch równań liniowych z dwiema niewiadomymi

                               

        nazywamy każdą parę liczb rzeczywistych , dla której spełnione                                       są  jednocześnie oba równania układu, tzn.

                            

 

            Rozwiązać układ równań to podać wszystkie jego rozwiązania ( lub ustalić,         że układ nie ma rozwiązania)

  

ZADANIE 1 . Uczniowie sprawdzają, czy dana para jest rozwiązaniem układu równań.                                                                         (Zad. 1str.124, podręcznik)

 

        ZADANIE 2 .Uczniowie czytają fragment podręcznika od definicji układu równań równoważnych na str.123 do końca rozdziału.

 

      ZADANIE 3. Omawiamy pojęcia (na podstawie przeczytanego tekstu)

 

                               Układ oznaczony  

   

                               Układ sprzeczny

 

                               Układ nieoznaczony

 

4.Podsumowanie lekcji i ocena pracy uczniów oraz podanie zadań domowych

             Zbiór zadań – zad 1, 2 str.115

 

 

 

opracowała Agnieszka Brzezińska